Taisyklės

Pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje „šildyk.lt“ taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, perkantis prekes ar paslaugas elektroninėje Parduotuvėje, kuris pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius. 

Pardavėjas – UAB „Žalioji šiluma”.

„šildyk.lt“ – UAB „Žalioji šiluma” prekių ir paslaugų įmonės elektroninė parduotuvė.

Pardavėjo prekyvietė – Pardavėjo prekyvietė, esanti Simno g. 35A, Kaune.

1.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „šildyk.lt“ elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.3. Pirkėjas, sutikdamas su „šildyk.lt“ Taisyklėmis (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su „šildyk.lt“ taisyklėmis ir su jomis sutinku“), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes „šildyk.lt“ elektroninėje parduotuvėje.

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, užsako prekes, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra registruojama ir saugoma „šildyk.lt“ duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „šildyk.lt“ elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.3. Pirkėjas privalo atsiskaityti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas, naudodamasis „šildyk.lt“ elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės „šildyk.lt“ darbui, stabiliam veikimui ar saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą pavedimu, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

4.4. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą grynaisiais pinigais, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

4.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.6. Pardavėjas gali atsisakyti sandorio, jei turi duomenų ar įtaria, kad sandoris vykdomas neteisėtai.

4.7. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės „šildyk.lt“ teikiamomis paslaugomis.

4.8. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Taisyklių 10 skyriuje dėl Asmens duomenų apsaugos nustatytus atvejus.

4.9. Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per 7 (septynias) darbo dienas nuo Prekės užsakymo dienos arba pagal atskirai suderintą pristatymo laikotarpį.

4.10. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

4.11. Pirkėjui pristačius nekokybišką, brokuotą ar transportuojant pažeistą prekę ir šiam ją grąžinus, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

4.12. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

6. Apmokėjimas už prekes

6.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais vadovaujantis LR teisės aktais.

6.2. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti:

6.2.1. Bankiniu pavedimu;

6.2.2 Grynaisiais pinigais prekes pristačiusiam kurjeriui. Šis apmokėjimo būdas yra apmokestinamas papildomai, paslaugos kaina nurodoma prieš patvirtinant užsakymą.

6.3. Atsiskaitydamas 6.2.1. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Tik Pirkėjui atlikus apmokėjimą ir pinigus įskaičius Pirkėjo banko sąskaitoje, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6.4. Pirkėjui pateikus užsakymą, skiltyje „užsakymų istorija“ Pirkėjas mato visus savo užsakymus ir gali atsispausdinti išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Kai Pirkėjo užsakymas užbaigiamas, Pirkėjui registravimosi metu pateiktu elektroniniu adresu išsiunčiama PVM sąskaita-faktūra, kuri taip pat pateikiama kartu su preke(-ėmis). Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai.

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekių pristatymas Pirkėjui:

7.1.1. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas.

7.1.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo į namus paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų pristatymo vietos adresą: gatvę,  numerį, pašto kodą, miestą, apskritį, o taip pat telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

7.1.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba informuoti Pardavėją apie asmenis, galinčius priimti užsakytas prekes. Tuo atveju, jei prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, tačiau Pirkėjas ar jo nurodyti asmenys priimti prekių negali arba priimti atsisako, prekės perduodamos saugojimui į Pardavėjo įgalioto atstovo terminalą iki tolimesnių Pardavėjo nurodymų, ką daryti su siunta. Prekių saugojimas terminale gali būti papildomai apmokestintas.

7.2. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui 4.9 skyriuje nurodytais terminais. Kai Pardavėjo sandėlyje užsakymo metu trūksta užsakytų prekių, pristatymo terminas derinamas atskirai. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.4. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas.

7.5. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama „šildyk.lt“ skyriuje „Apmokėjimas ir pristatymas“.

8. Prekių kokybės garantija ir grąžinimo sąlygos

8.1 Pirkėjas supranta, kad kai kurie prekės parametrai ar atspalviai prekių pavyzdžių nuotraukose gali skirtis nuo realiųjų dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.

8.2. Prekėms suteikiama garantija, jeigu ji yra taikoma ir nurodyta prekės aprašyme. Jeigu Pardavėjas nenumato garantijos, vadovaujamasi garantiją reglamentuojančiais LR teisės aktais.

8.3 Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB, 1997 m. gegužės 20 d.,  dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti galimybe atsisakyti sutarties, jeigu įgytos kokybiškos prekės buvo gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos tam tikram Pirkėjui (vartotojui).

8.4. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

8.5. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais grąžinami į tą Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas mokėjimas už grąžinamas prekes.

8.6. Jei pristatant prekes, dėl kliento kaltės pardavėjas patirs papildomas pristatymo išlaidas, prekių grąžinimo ar keitimo atveju pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos sumos. 

9. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

9.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „šildyk.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Asmens duomenų apsauga

10.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių elektroninėje parduotuvėje „šildyk.lt“, gali užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį, arba pirkti „Svečio“ teisėmis, nurodydamas atsiskaitymo formoje reikalaujamą informaciją. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, jog jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

10.2. Pirkėjas, laukelyje „Naujienų prenumerata“ pažymėdamas „Taip“ sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

10.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje „šildyk.lt“ ir tiesioginės rinkodaros tikslais, jei buvo gautas Pirkėjo sutikimas punkte 10.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

10.4. Atsiimant užsakytas prekes, Pardavėjo atstovui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

11. Informacijos siuntimas

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir/arba telefonu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektorninio pašto adresu.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis Taisyklėmis, jis negali naudotis „šildyk.lt“ elektroninės parduotuvės paslaugomis.

12.4. Visi nesutarimai kilę ar susiję su šių Taisyklių vykdymu yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.